Past Events

ງານສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແລະ ຜູ້ພິການ

18 Nov 08:00 - 17:00 18 Nov 08:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
VS Stadium and Beer Garden VS Stadium and Beer Garden
ເຊ ນທ ກໆທ ານເຂ າຮ ວມງານ ສ ງເສ ມການມ ສ ວນຮ ວມຂອງຊ ມຊ ນແລະ ຜ ພ ການ ໃນວ ນທ 18-11-2017 ໃນງານຈະມ ຫ າກຫ າຍກ ດຈະກຳທ ຫ ນຮ ວມກ ນກ ບຜ ພ ການ ມ ວນ ແລະໄດ ເປ ນສ ວນໜ ງຂອງການມ ສ ວນຮ ວມໃນການສ າງສ...   More info


© 2017 Siguez