I segreti del Laos - tour in bici da strada

08 Oct 21:00 - 15 Oct 00:00 08 Oct 21:00 - 15 Oct 00:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Tour di gruppo in bicicletta di 8 Giorni/7 Notti Numero partecipanti: Minimo 2 Massimo 16 Distanza e giorni in bici: 692 km 6 giorni interi 1 mezzo Il Laos è uno degli ultimi...   More info

2017 Sport and Cultural Trip to Laos

01 Nov 06:00 - 09 Nov 21:00 01 Nov 06:00 - 09 Nov 21:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
  More info

ງານວາງສະແດງລົດນາໆຊາດວຽງຈັນ (Vientiane International Motor Expo 2017)

10 Nov 12:00 - 18 Nov 21:00 10 Nov 12:00 - 18 Nov 21:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
ງານວາງສະແດງລ ດນາໆຊາດວຽງຈ ນ (Vientiane International Motor Expo 2017) ຄ ງທ 2 ນ ບແຕ ວ ນທ 10-18 ພະຈ ກ 2017 ເວລາ 12:00-21:00 ໂມງ, ທ ສ ນການຄ າລາວ-ໄອເຕ ກ ນະຄອນຫລວງງວຽງຈ ນ ພາຍໃຕ ຄຳຂວ   More info

ພຽງແຕ່ Like Share ມີສິດຂໍ1ຢ່າງເຊັ່ນ: ແຕ້ມຮູບກະຕູນໃຫ້, ຂໍໂລໂກ້, ສະຕິກເກີ້...

01 Dec 00:00 - 03:00 01 Dec 00:00 - 03:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
ພຽງແຕ ໄລ ແລະ ແຊສ ກ ຮ ບສ ດທ ນທ 1ສ ດ ເຊ ນ: ໃຫ ທາງທ ມງານອອກແບບໂລໂກ , ປ າຍຮ ານ, ລາຍລ ດ, ແຕ ມຮ ບເໝ ອນ(ກາຕ ນ), ຟ ອນລາວອອກແບບ, ໂລໂກ ຕ າງໆ, ແຕ ງພາບ, ແນະນຳໂປຣແກມເສ ມ(plung in) ການອອກແບບ...   More info


© 2017 Siguez