ງານປະກວດແຕ່ງກາຍໃສ່ຫນ້າກາກ ໃນຕີມ The mask diamond party

25 Nov 23:55 25 Nov 23:55 - Vientiane Vientiane
Talat Sao Mall Talat Sao Mall
ເຊ ນຮ ວມປະກວດແຕ ງກາຍຕາມຕ ມ The Mask ຫນ າກາກ ລ ນລາງວ ນລວມຫລາຍກວ າ 2.000.000 ກ ບ ນອກນ ນ, ໃນງານຍ ງມ ກ ດຈະກຳແລະຂອງລາງວ ນອ ກຢ າງຫລວງຫລາຍ... ງ າຍໆ !!! ພຽງແຕ ທ ານແຕ ງກາຍພ ອມໃສ ຫ   More info


© 2017 Siguez