Past Events

ພົບກັບຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນ Queensland Government Schools

15 Nov 13:30 - 14:30 15 Nov 13:30 - 14:30 - Vientiane Vientiane
Microtec Education Centre Microtec Education Centre
ສຳລ ບນ ອງໆທ ສ ນໃຈຢາກໄປຮຽນຕ ມ ດທະຍ ມມ ຕ ນ,ມ ດທະຍ ມມ ປາຍທ ໂຮງຮຽນລ ດ ຖະບານ ຄຣ ນສແລນ ສາມາດເຂ າມາພ ບປະກ ບຕ ວແທນຂອງໂຮງຮຽນທ ເພ ນຈະມາໃຫ ຂ ມ ນແລະລາຍລະ ອຽດຕ າງໆໄດ ທ ສ ນການສ ກສາ ໄມໂຄຣເທ ກ ບ...   More info

ງານສຳມະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸງເທບ Bangkok University (BU)

15 Nov 16:00 - 17:00 15 Nov 16:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Microtec Education Centre Microtec Education Centre
ຂ າວດ !!! ສຳລ ບນ ອງໆທ ສ ນໃຈຢາກໄປຮຽນຕ ທ ປະເທດໄທ ງານ ຟຣ ສຳມະນາ!!! ຂ ເຊ ນນ ອງໆນ ກຮຽນທ ກໆຄ ນທ ສ ນໃຈຢາກໄປສ ກສາຕ ຢ ທ ປະເທດໄທ ໃນວ ນທ 15/11/2017 ເວລາ 16:00-17:00 ຈະມ ຕ ວແທນຈາກ ມະຫາວ...   More info

ຮຽນຕໍ່ໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ກັບ EF International Language Centers

17 Nov 15:00 - 17:00 17 Nov 15:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Microtec Education Centre Microtec Education Centre
ຂ ເຊ ນນ ອງໆນ ກຮຽນທ ກໆຄ ນທ ສ ນໃຈຢາກໄປສ ກສາຕ ຢ ທ ຫລາຍປະເທດທ ວໂລກເປ ນຕ ນແມ ນ Australia, UK, New Zealand, USA ແລະ ອ ກຫລາຍປະເທດ... ພ ບກ ນໃນວ ນທ 17/11/2017 ເວລາ 15:00-17:00 ຈະມ ຕ ວແທ   More info


© 2017 Siguez