GRAND EX Grand Concert 07 Oct 2017

07 Oct 19:00 - 08 Oct 01:00 07 Oct 19:00 - 08 Oct 01:00 - Vientiane Vientiane
Hard Rock Cafe Vientiane Hard Rock Cafe Vientiane
ຮາດຣ ອກ ຄາເຟ ວຽງຈ ນ ພ ມໃຈສະເໜ ຄອນເສ ດແບບ Exclusive ຂອງວ ງ GRAND EX' Grand Concert GALA DINNER 07 October 2017 (Saturday) ເລ ມງານ 19:00 ໂມງ ຄ ງແລກໃນເມ ອງລາວ ກ ບຄອນເສ ດ ຂອງວ ງ...   More info


© 2017 Siguez