ເລີ່ມຮຽນຫລັກສູດພາສາອັງກິດທົ່ວໄປລະດັບກາງ

25 Sep 09:00 - 10:30 25 Sep 09:00 - 10:30 - Vientiane Vientiane
ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ຍ ງມ ບ ອນວ າງຢ ເດ . ເຂ າມາສະໝ ກຮຽນໄດ...   More info

ເລີ່ມຮຽນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນ

25 Sep 17:00 - 18:30 25 Sep 17:00 - 18:30 - Vientiane Vientiane
ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ເປ ດຮ ບສະໝ ກນ ກຮຽນຕ ງແຕ ມ ນ ເປ ນຕ ນໄປ. ເຂ າມາສະໝ ກຮຽນໄດ ຢ ສ ນພາສາອ ງກ ດເອອ ຊ...   More info

ເລີ່ມຮຽນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນພາກເສົາທິດ

30 Sep 13:00 - 15:00 30 Sep 13:00 - 15:00 - Vientiane Vientiane
ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ສາມາດເຂ າມາສະໝ ກຮຽນໄດ ຢ ສ ນພາສາອ ງກ ດເອອ ຊ ຕ ງຢ ບ ານສ ວ ໄລທາງຫລ ງໂທລະພາບລາວກາຍໂຮງຫມ 150 ຕຽງມາ...   More info


© 2017 Siguez