ເທດສະການອາຫານລາວ

24 Jan 08:00 - 27 Jan 20:00 24 Jan 08:00 - 27 Jan 20:00 - Vientiane Vientiane
Chao Anouvong Park Chao Anouvong Park
ສອບຖາມຂ ມ ນເພ ມຕ ມ ຫລ ຈ ບຈອງພ ນທ ໂທ...   More info

Field Hockey Training and Game

25 Jan 18:00 - 19:00 25 Jan 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
An open Club that anyone aged 14 and over can come and join for free. No previous experience required, we have coaches available. Come and try it, get fit, and meet new people...   More info

ປູ Blackhead & ໂປ່ງ The Sun ຄອນເສີດ

27 Jan 19:00 - 28 Jan 00:00 27 Jan 19:00 - 28 Jan 00:00 - Vientiane Vientiane
Hard Rock Cafe Vientiane Hard Rock Cafe Vientiane
ກຽມພ ບກ ນ Concert ປ Blackhead ແລະ ໂປ ງ The Sun ທ ຮາດຣ ອກ ຄາເຟ ວຽງຈ ນ ທ 27 ມ ງກອນ 2018 ນ ຈອງໂຕະ ຫ ສອບຖາມຂ ມ ນເພ ມເຕ ມ ໂທ 030 5855486, 020 5252 9998 WhatsApp & LINE ລາຄາໂຕະ ຊ   More info

ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ໃນການສຳພັດ ພ້ອມຖ່າຍຮູບກັບ ຂັນບານໂລກ Fifa World Cup

28 Jan 10:00 - 17:00 28 Jan 10:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane Center ວຽງຈັນເຊັນເຕີ Vientiane Center ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ຄ ງທຳອ ດຂອງປະເທດລາວ ໃນການສຳພ ດ ພ ອມຖ າຍຮ ບ ກ ບ ຂ ນລາງວ ນບານໂລກ FIFA WORLD CUP ຂອງແທ , ພ ອມກ ດຈະກ າຕ າງໆ ທ ວຽງຈ ນເຊ ນເຕ . ໃນວ ນທ 28 ເດ ອນມ ງກອນ 2018 ເວລາ 10:00 ໂມງເຊ າເປ ນຕ ນໄປ...   More info

Laos Simply Beautiful

29 Jan 00:00 29 Jan 00:00 - Vientiane Vientiane
Laos Simply Beautiful Laos Simply Beautiful
Champassak province is getting ready to welcome domestic and foreign visitors from around the country, region and world to its annual Vat Phou festival on January 29-31 amid...   More info

Register for APNIC workshops in Lao PDR

29 Jan 09:00 - 02 Feb 17:00 29 Jan 09:00 - 02 Feb 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
APNIC will deliver two workshops in Vientiane, Lao PDR in 2018: a three-day IPv6 workshop from 29 to 31 January 2018, and a two-day DNS/DNSSEC workshop from 1 to 2 February 2018...   More info

Online Riches

03 Feb 13:30 - 17:30 03 Feb 13:30 - 17:30 - Vientiane Vientiane
Rashmi's The Plaza Vientiane Rashmi's The Plaza Vientiane
ONLINE RICHES ກ ນໃຈ 12 ດອກ ທ ໄຂຄວາມລ າລວຍດ ວຍວ ທ ອອນລາຍປ 2018 12 ก ญแจทอง ไขความรวยออนไลน 2018 บ ณฑ ต อ งร งษ in Laos & อ สาน ข าวด สำหร บพ น องชาวสปป.ลาว และไทยอ สาน คร งเด ยวใ   More info

Austcham Lao | February Sundowner Networking Event

07 Feb 18:00 - 20:00 07 Feb 18:00 - 20:00 - Vientiane Vientiane
Villa Opera Italian Cuisine Villa Opera Italian Cuisine
The first Austcham Lao Sundowner of the year will be held on Wednesday, 7th February 2018. This month’s event, hosted at Villa Opera Italian Cuisine, is definitely not to be...   More info

Comedy Roast of Deenu

07 Feb 21:00 - 08 Feb 00:00 07 Feb 21:00 - 08 Feb 00:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane Social Vientiane Social
This Feb 7th we complete our first anniversary yay! So i figured (in all my wisdom) why not do a Deenu Roast. Apparently I am unoffendable. HUAH! So hit me with your best shot...   More info

ກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ ອາຍຸຣະສາດ

08 Feb 08:30 - 09 Feb 17:00 08 Feb 08:30 - 09 Feb 17:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
ກອງປະຊ ມ ລາວ-ໄທ ອາຍ ຣະສາດຄ ງທ...   More info

Mekongtique Market Fair ຕະຫຼາດນັດແມ່ຂອງບູຮານລາວ

08 Feb 09:00 - 10 Feb 21:00 08 Feb 09:00 - 10 Feb 21:00 - Vientiane Vientiane
ຕະຫຼາດນັດແມ່ຂອງບູຮານລາວ ຕະຫຼາດນັດແມ່ຂອງບູຮານລາວ
ມາຮ ວມເປ ນສ ວນໜ ງໃນກ ດຈະກຳຕະຫ າດນ ດຮ ບແບບຍ ອນຍ ກຍ ອນສະໄໝແບບບ ຮານເພ ອເປ ນການອານ ລ ກວ ດທະນະທຳລາວຮ ວມກ ນກ ບ concept ຂອງກ ດຈະກຳຕະຫ າດຂອງພວກເຮ າ ສາມາດນຳສ ນຄ າທ ກປະເພດທ ບ ຜ ດກ ດລະບຽບ...   More info

Burns Supper 2018 Vientiane

09 Feb 18:00 - 22:30 09 Feb 18:00 - 22:30 - Vientiane Vientiane
British Embassy British Embassy
Join us for the second Burns Supper in Vientiane, organized by the British Scottish community in Vientiane and hosted by the British Ambassador in his residence garden. Following...   More info

ງານເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຈາກສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ / Study UK roadshow

10 Feb 10:00 - 18:30 10 Feb 10:00 - 18:30 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
ມາແລ ວ ງານເຜ ຍແຜ ການຮຽນພາສາອ ງກ ດແລະການສ ກສາຢ ສະຫະລາຊະອານາຈ ກອ ງກ ດທ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ. ມາຮ ວມງານກ ບພວກເຮ າໃນວ ນທ 10 ກ ມພາ ທ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ເພ ອເກ ບກ ຽວເອ າຂ ມ ນກ ຽວກ ບ ການສ ກສາທ ອ...   More info

Valentine's Day Specials

14 Feb 18:00 - 22:00 14 Feb 18:00 - 22:00 - Vientiane Vientiane
Mercure Vientiane Mercure Vientiane
CELEBRATE LOVE ON 14TH FEBRUARY 2018 Gather your loved ones on this special day, to celebrate love on Valentine’s Day at Mercure Vientiane. DINE Romantic Valentine’s Buffet...   More info

Happy Valentine's Day 2018 !

14 Feb 19:00 - 23:00 14 Feb 19:00 - 23:00 - Vientiane Vientiane
L'Adresse - Cuisine by Tinay L'Adresse - Cuisine by Tinay
Surprise your Sweetheart & book your table @ L'adresse ! Celebrate your Love with a 6 Courses Degustation Menu designed by Chef Tinay and a Special Candy Apple by Chef Boris...   More info

3rd Eastern Star Streetball

17 Feb 08:00 - 18 Feb 18:00 17 Feb 08:00 - 18 Feb 18:00 - Vientiane Vientiane
Eastern Star Schools Eastern Star Schools
Streetball is a yearly basketball competition organized by Eastern Star Schools. With the support from the Ministry of Education and Sports, Lao PDR and Laos Basketball Federation...   More info

SME Fair or Business Fun Fair

19 Feb 08:00 - 25 Feb 11:00 19 Feb 08:00 - 25 Feb 11:00 - Vientiane Vientiane
Chao Anouvong Park Chao Anouvong Park
  More info

Vientiane International Half Marathon 2018

04 Mar 05:00 - 10:00 04 Mar 05:00 - 10:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
One of the most beautiful running routes and unique running experience in Asia will take place in Vientiane once again. This is the 3rd edition of Vientiane International Half...   More info

W L T/แอดเวนเจอร์ วังเวียง/วันที่ 6-8เมย. /ราคา4,500 บาท

05 Apr 20:00 - 08 Apr 23:00 05 Apr 20:00 - 08 Apr 23:00 - Vientiane Vientiane
วังเวียง @ลาว วังเวียง @ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

7th LAWASIA Family Law & Children's Rights Conference

06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Speaker details, travel information and the conference program will be made available in the coming months. If you are interested in attending the Family Law & Children's Rights...   More info

9th SE Asia & Western Pacific TEPHINET Bi-regional Conference

05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
The 9th Southeast Asia and Western Pacific TEPHINET Bi-regional Scientific Conference will be held in Vientiane, Laos, in November 2018. The call for abstracts will be announced...   More info


© 2018 Siguez