ຄອນເສີດ ຫິນ ເຫຼັກ ໄຟ ຮ້ອນສາດ ຣ໋ອດສາດ

12 Apr 20:00 - 13 Apr 01:00 12 Apr 20:00 - 13 Apr 01:00 - Vientiane Vientiane
ໂກດັງ Go-DunK ໂກດັງ Go-DunK
ຕ ອນຮ ບເດ ອນເມສານ ດ ວຍຄວາມຮ ອນແຮງ ແລະ ມ ນເຕ ມທ ໄປນຳກ ນກ ບສ ນລະປ ນຣ ອດໃນຕຳນານ ຫ ນ ເຫ ກ ໄຟ ບອກເລ ຍຊາວຣ ອກພາດບ ໄດ ບ ເບ ງຕອນນ ແລ ວຊ ໄປເບ ງຕອນໃດ....!!! ເປ ດຈອງໂຕະແລ ວ ສຳລ ບ ຄອນເສ ດ ຫ   More info

Field Hockey Training and Game

26 Apr 18:00 - 19:00 26 Apr 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
An open Club that anyone aged 14 and over can come and join for free. No previous experience required, we have coaches available. Come and try it, get fit, and meet new people...   More info

ບັນຍາຍສ້າງແຮງບັນດານໃຈສູ່ຄວາມສໍາເລັດ "ຟ້າຫຼັງຝົນ ຄົນສູ້ຊີວິດ" ຄັ້ງທີ 3

28 Apr 08:30 - 11:00 28 Apr 08:30 - 11:00 - Vientiane Vientiane
ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂ ເຊ ນເຂ າຮ ບຟ ງຟຣ ງານບ ນຍາຍສ າງແຮງບ ນດານໃຈສ ຄວາມສ າເລ ດ ຟ າຫ ງຝ ນ ຄ ນສ ຊ ວ ດ ຄ ງທ 3 ທ ໂຮງ ຮຽນ ພອນ ສະ ຫວ ນ ແລະ ຊ ນ ເຜ າ ກຽມ ມະ ຫາ ວ ທະ ຍາ ໄລ (ຕ ດ ກ ບ ມ ສ ສາ ທ ດ ດ ງ ໂດກ), ເລ ມແຕ   More info

7th Job Fair

11 May 09:00 - 16:00 11 May 09:00 - 16:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Engineering Faculty of Engineering
ECCIL, the Faculty of Engineering (FE) together with LNCCI are organising the upcoming 7th Job Fair in May 2018, at the Faculty of Engineering. The main purpose of the Job Fair is...   More info

APS Information Seminar in LAOS

28 May 15:30 - 17:00 28 May 15:30 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
All future peacebuliders in Laos, please don't miss this opportunity!! We cannot wait to share so many wonderful stories of APS with you!! Date Saturday, 28 May 2018 Time 3:30pm...   More info

7th LAWASIA Family Law & Children's Rights Conference

06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Speaker details, travel information and the conference program will be made available in the coming months. If you are interested in attending the Family Law & Children's Rights...   More info

Santisouk Summer Camp - 11 to 29 June 2018 / ຮຽນພັກແຫຼ່ງ

11 Jun 08:00 - 15 Jun 12:00 11 Jun 08:00 - 15 Jun 12:00 - Vientiane Vientiane
Santisouk Montessori Santisouk Montessori
Register now for our 3 weeks-summer camp 11 to 29 June 2018. Weeks can be booked separately. Spots are limited. For any questions, please contact us: santisoukmontessorian@gmail...   More info

2018 Summer Study Abroad in Laos

27 Jun 23:00 - 28 Jun 02:00 27 Jun 23:00 - 28 Jun 02:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane Capital, Lao PDR Vientiane Capital, Lao PDR
Do you want to learn the Lao language, Lao history, and Lao culture? What better way to do it than to spend your summer fully immersed in Lao society in Laos! SAIL students will...   More info

Tukata Summer Camp Block A (July 2-13)

02 Jul 07:30 - 13 Jul 17:00 02 Jul 07:30 - 13 Jul 17:00 - Vientiane Vientiane
Tukata Vientiane Nursery Tukata Vientiane Nursery
Summer Camp at Tukata! Students welcome daily or weekly. F,un activities in our garden along with lessons in music, arts, puppets, gardening, sports, dance, English and more. Ages...   More info

Tukata Summer Block B - August 6-31st

06 Aug 07:30 - 31 Aug 17:00 06 Aug 07:30 - 31 Aug 17:00 - Vientiane Vientiane
Tukata Vientiane Nursery Tukata Vientiane Nursery
Summer Camp at Tukata! Students welcome daily or weekly. F,un activities in our garden along with lessons in music, arts, puppets, gardening, sports, dance, English and more. Ages...   More info

วังเวียง 3วัน2คืน / วันที่ 11-12-13 ส.ค. 61 / คชจ 4300

10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 - Vientiane Vientiane
วังเวียง @ลาว วังเวียง @ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

9th SE Asia & Western Pacific TEPHINET Bi-regional Conference

05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Don Chan Palace Don Chan Palace
The 9th Southeast Asia and Western Pacific TEPHINET Bi-regional Scientific Conference will be held in Vientiane, Laos, in November 2018. This conference is being organized by the...   More info


© 2018 Siguez