Communicating Across Cultures Training

22 Nov 09:00 - 17:00 22 Nov 09:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
In international business, being culturally aware and having the ability to communicate effectively across cultures is essential. A lack of cultural awareness can lead to...   More info

Thanksgiving at O'Grady's

23 Nov 17:00 - 21:30 23 Nov 17:00 - 21:30 - Vientane Vientane
O'Grady's Irish Pub and Restaurant O'Grady's Irish Pub and Restaurant
Come and celebrate Thanksgiving at O'Grady's on Thursay 23rd of November. To book a table please contact 020 29 883 777 or email seamus@ogradys.pub Reservations essential...   More info

Field Hockey Training and Game

23 Nov 18:00 - 19:00 23 Nov 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 14 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

The Amazing Thanksgiving Feast

23 Nov 18:30 - 23:30 23 Nov 18:30 - 23:30 - Vientiane Vientiane
Love Life Ice Cream & Cafe Love Life Ice Cream & Cafe
Come and spend a friendly Thanksgiving evening with us! All you can eat buffet 195,000 kip person Children from six to twelve 80,000 kip & children under 5s FREE Thursday 23...   More info

The Ford Austcham Charity Golf Day

24 Nov 07:30 - 18:30 24 Nov 07:30 - 18:30 - Vientiane Vientiane
Long Vien Golf Club Long Vien Golf Club
Austcham Lao is pleased to announce that the first Ford Austcham Charity Golf Day will be held at the Long Thanh Golf Club, Vientiane on 24th November 2017. Funds raised will...   More info

W L T / เชียงแสน-เชียงของ /วันที่ 25-26 พ.ย .60 ราคา 2,900 บาท

24 Nov 20:00 - 26 Nov 23:00 24 Nov 20:00 - 26 Nov 23:00 - Ban Houayxai Ban Houayxai
สุดแดนสยามฝั่งขวา ไทย-ลาว ริมน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สุดแดนสยามฝั่งขวา ไทย-ลาว ริมน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

ລວຍແຫລກແຈກໂຊກ 4 ຊັ້ນ ຈາກ SMJ & WCG

25 Nov 00:05 - 26 Nov 00:05 25 Nov 00:05 - 26 Nov 00:05 - Vientiane Vientiane
ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ
ລວຍແຫລກ ແຈກໂຊກ 4 ຊ ນ ຈາກຮ ານຄຳ ສ ຫອມ ມ ສ ກ SMJ & WCG Diamond ລວມມ ນຄ າຫລາຍກວ າ 300.000.000 ກ ບ ໂຊກຊ ນທ 1 : ແຈກທ ກວ ນ ແຈກຂອງສ ມມະນາຄ ນຟຣ ທ ນທ ໂຊກຊ ນທ 2 : ແຈກທ ກທ າຍເດ ອນ ຄຳໜ...   More info

ຄັ້ງທີ່ 5 ງານປຶກສາໂຮງຫມໍແກຣນ

25 Nov 08:00 - 26 Nov 17:00 25 Nov 08:00 - 26 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
ສະບາຍດ ແຟນເພສ ຂອງພວກເຮ າທ ກຄ ນ ມາແລ ວ ມາແລ ວ ງານປ ກສາ ສ ນຍາກຳເກ າຫລ ໂຮງຫມ ແກຣນ ຄ ງທ 5 ທ ປະເທດລາວ ພ ບກ ບໂປໂມຊ ນສ ວນລ ດ ຂອງແຈກຂອງແຖມ ວ ນທ 25-26ເດ ອນ 11ນ ທ ໂຮງແຮມຄາວ ພາຊ າ ລ ງທະບຽນດ...   More info

ເລີ່ມຮຽນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນ

25 Nov 08:00 - 10:00 25 Nov 08:00 - 10:00 - Vientiane Vientiane
ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ເປ ດຮ ບສະໝ ກນ ກຮຽນ. ເຂ າມາສະໝ ກຮຽນຢ ສ ນພາສາອ ງກ ດເອອ ຊ ເລ ຍ...   More info

ເປີດເທີມໃຫມ່ຫລັກສູດສົນທະນາແລະໄວຍາກອນ

25 Nov 10:00 - 12:00 25 Nov 10:00 - 12:00 - Vientiane Vientiane
ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ເຂ າມາສະໝ ກຮຽນໄດ ຕ ງແຕ ມ ນ ເປ ນຕ   More info

ງານປະມູນເພັດແທ້ ຄໍາແທ້ ເລີ່ມຕົ້ນ 1.000ກີບ by SMJ WCG AIDA

25 Nov 11:00 - 20:00 25 Nov 11:00 - 20:00 - Vientiane Vientiane
ຕະຫລາດເຊົ້າ ວຽງຈັນ ຕະຫລາດເຊົ້າ ວຽງຈັນ
ງານປະມ ນເພ ດແທ ຄ າແທ ເລ ມຕ ນ 1.000ກ ບ by SMJ WCG AIDA ຂອງດ ລາຄາຖ ກ ມ ຢ ທ ນ ເດ ຢ າພາດເດ ພ ບກ ນແນ ນອນ ໃນງານຂອບໃຈລ ກຄ າປ 2017 by SMJ WCG AIDA ວ ນທ 25/11/2017 , ເວລາ 11:00 ຕະຫລາດ   More info

HipHop Maholan (ຮິບຮັອບ ມະໂຫລານ)

25 Nov 15:00 - 23:55 25 Nov 15:00 - 23:55 - Vientiane Vientiane
Hard Rock Cafe Vientiane Hard Rock Cafe Vientiane
HIGHSET PROJECTS ຮ ບຮ ອບ ມະໂຫລານ ວ ນທ 25.11.2017 ນ ພ ບກ ບ UDT BOY$ ແລະ ທ ມງານ Highset Projects ມາຮ ວມເດ ອດ ຮ ວມມ ນກ ນກ ບ RAPPER ຈາກທ ມ THE REVOLUTION ທ ຈະມາ BATTLE ໃນຮອບ FINAL 10...   More info

ງານປະກວດແຕ່ງກາຍໃສ່ຫນ້າກາກ ໃນຕີມ The mask diamond party

25 Nov 23:55 25 Nov 23:55 - Vientiane Vientiane
Talat Sao Mall Talat Sao Mall
ເຊ ນຮ ວມປະກວດແຕ ງກາຍຕາມຕ ມ The Mask ຫນ າກາກ ລ ນລາງວ ນລວມຫລາຍກວ າ 2.000.000 ກ ບ ນອກນ ນ, ໃນງານຍ ງມ ກ ດຈະກຳແລະຂອງລາງວ ນອ ກຢ າງຫລວງຫລາຍ... ງ າຍໆ !!! ພຽງແຕ ທ ານແຕ ງກາຍພ ອມໃສ ຫ   More info

HipHop Maholan (ຮິບຮັອບ ມະໂຫລານ)

26 Nov 15:00 - 23:55 26 Nov 15:00 - 23:55 - Vientiane Vientiane
Hard Rock Cafe Vientiane Hard Rock Cafe Vientiane
HIPHOP ມະໂຫລານ ງານທ ຈະລວມ ວ ດທະນະທຳທາງດ ານ HipHop ທ ຍ ງໃຫຍ ທ ສ ດໃນປະເທດລາວ ພ ອມ ມ ນກ ນແບບເຕ ມໆເຖ ງ 2 ມ ທ ຮາດຣ ອກ ຄາເຟ ວຽງຈ ນ ວ ນທ 25 ພ ບກ ບ HIGh Music x MSET075 x UDT BOY...   More info

ບຸນ ພຣະທາດ ອີງຮັງ, ສະຫວັນນະເຂດ

29 Nov 06:00 - 03 Dec 23:00 29 Nov 06:00 - 03 Dec 23:00 - Ban Phônsim Ban Phônsim
ເດີ່ນພຣະທາດອີງຮັງ ເດີ່ນພຣະທາດອີງຮັງ
ຊາວແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ ກ ຄ ຊາວເມ ອງໄກສອນພ ມວ ຫານ ໄດ ຫ າງຫາກະກຽມສະເຫ ມສະຫ ອງ ແລະ ຈ ດງານບ ນນະມ ດສະການ ພະທາດອ ງຮ ງປະຈຳປ ຂ ນ ໃນລະຫວ າງວ ນທ 29 ພະຈ ກ ຫາ ວ ນທ 3 ທ ນວາ 2017 ທ ຈະມາເຖ ງ   More info

FinTech Innovation Workshop

30 Nov 13:30 - 15:30 30 Nov 13:30 - 15:30 - Vientiane Vientiane
Toh-X Coworking Space Toh-X Coworking Space
Please join the event of FinTech innovation Workshop and meet and greet special guest speaker Sam Tanskul known as Mr.FinTech, the managing director of Krungsri Finnovate, a...   More info

Field Hockey Training and Game

30 Nov 18:00 - 19:00 30 Nov 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 14 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

ພຽງແຕ່ Like Share ມີສິດຂໍ1ຢ່າງເຊັ່ນ: ແຕ້ມຮູບກະຕູນໃຫ້, ຂໍໂລໂກ້, ສະຕິກເກີ້...

01 Dec 00:00 - 03:00 01 Dec 00:00 - 03:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
ພຽງແຕ ໄລ ແລະ ແຊສ ກ ຮ ບສ ດທ ນທ 1ສ ດ ເຊ ນ: ໃຫ ທາງທ ມງານອອກແບບໂລໂກ , ປ າຍຮ ານ, ລາຍລ ດ, ແຕ ມຮ ບເໝ ອນ(ກາຕ ນ), ຟ ອນລາວອອກແບບ, ໂລໂກ ຕ າງໆ, ແຕ ງພາບ, ແນະນຳໂປຣແກມເສ ມ(plung in) ການອອກແບບ...   More info

Tuborg Lao One Year Anniversary, Vientiane (LAO)

07 Dec 12:00 - 08 Dec 03:00 07 Dec 12:00 - 08 Dec 03:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
  More info

Field Hockey Training and Game

07 Dec 18:00 - 19:00 07 Dec 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 14 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

ECCIL Tax Forum 2017

08 Dec 08:30 - 12:00 08 Dec 08:30 - 12:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
Join the first ever Tax Forum in Laos organised by ECCIL and DFDL. Rapid and sweeping changes are now making their mark on tax compliance requirements in Laos. In response, we...   More info

Luang Prabang Run by MDRC

09 Dec 00:00 - 11 Dec 03:00 09 Dec 00:00 - 11 Dec 03:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
ร วมว งบนเส นทางส ดพ เศษ หลวงพระบาง...เม องมรดกโลก Luang Prabang Run by MDRC Date: 9-11 ธ นวาคม 2560 (ว งว นท 10 ธ นวาคม 2560) ระยะ: 5 กม. และ 10 กม. Price: เร มต นท 15,000 บาท...   More info

7th Metal Destruction

09 Dec 14:00 - 17:00 09 Dec 14:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
ໂກດັງ Go-DunK ໂກດັງ Go-DunK
The concert will feature Chinese, Japanese, Lao, Malaysian and Thai bands...   More info

Film Night for Kids: Nightmare Before Christmas

09 Dec 17:00 - 20:00 09 Dec 17:00 - 20:00 - Vientiane Vientiane
Love Life Ice Cream & Cafe Love Life Ice Cream & Cafe
Tim Burton's Classic 1993 The Nightmare Before Christmas Children can watch the film... whilst parents chill in the garden with some of delicious food & a drink (or two...   More info

Vientiane Classic Run 2017

10 Dec 05:00 - 10:00 10 Dec 05:00 - 10:00 - That Luong That Luong
That Luong, Vientiane, Laos That Luong, Vientiane, Laos
Come celebrate Community, Fitness, and Fun! The Vientiane Classic Run is a 5K/12K run course which explores the beautiful roads, monuments, and key landmarks of Vientiane...   More info

Ben Chalatit Exclusive Concert (ຄອນເສີດ ເບນ ຊາລາທິດ)

10 Dec 19:00 - 11 Dec 01:00 10 Dec 19:00 - 11 Dec 01:00 - Vientiane Vientiane
Hard Rock Cafe Vientiane Hard Rock Cafe Vientiane
ຮາດຣ ອກ ຄາເຟ ວຽງຈ ນ ພ ມໃຈສະເໜ ຄອນເສ ດແບບ Exclusive ຂອງ Ben Chalatit (ເບນ ຊາລາທ ດ) 10 ທ ນວາ 2017 (ວ ນ ອາທ ດ) ເລ ມງານ 19:00 ໂມງ ລາຄາໂຕະ 2,800,000ກ ບ 2,500,000ກ ບ 2,300,000ກ ບ 6...   More info

Vientiane Chapter Dinner December 2017

13 Dec 00:00 - 00:01 13 Dec 00:00 - 00:01 - Vientane Vientane
Doi Ka Noi Doi Ka Noi
Join the Vientiane Chapter for dinner this December. The time of this event is to be confirmed. To attend this event, please register online http:/bit.ly/2kVKA3t This event is...   More info

Last training session of 2017

14 Dec 18:00 - 19:00 14 Dec 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 14 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

Christmas Shindig 2017

15 Dec 20:00 - 16 Dec 02:00 15 Dec 20:00 - 16 Dec 02:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane Social Vientiane Social
Holiday season drinking and socialising at our favourite hangout in town. 1. Holiday season cocktails 2. Special offers on Beer 3. Gift exchange. Details soon...   More info

Reunion 2 ໝູ່ເກົ່າ

23 Dec 17:00 - 24 Dec 01:00 23 Dec 17:00 - 24 Dec 01:00 - Vientiane Vientiane
Ricco Ricco
ເຊ ນຊວນໝ ເພ ອນຮ ວມງານ ຊ ງານ ໝ ເກ າ ທ ກໆຄ ນສາມາດເຂ າຮ ວມງານໄດ ມ ໝ ລາກໝ ມ ແຟນລາກແຟນ ເທ ມງານ ເລ ກເກ ວ ນທ 23/12/2017 ລາຍລະອຽດຈະແຈ ງຕ ມ ຈ ດໂດຍສະມາຄ ມຜ...   More info

James Ruangsak Live Concert At Go-Dunk

24 Dec 20:00 - 25 Dec 02:00 24 Dec 20:00 - 25 Dec 02:00 - Vientiane Vientiane
ໂກດັງ Go-DunK ໂກດັງ Go-DunK
ເປ ດຈອງໂຕະແລ ວ ສຳລ ບຄອນເສ ດ ເຈມ ເຣ ອງສ ກ ໃນວ ນທ 24/12/2017 ນ . -ສຳລ ບລາຄາໂຕະ: ໂຕະລະ 2,000,000 ກ ບ ເຂ າໄດ 6 ຄ ນ ສາມາດແລກເຫ າພ ອມອາຫານໄດ 1 ຊ ດ -ສຳລ ບມາຕ ຄ ນ: ບ ດເຂ າງານລາຄາ 250...   More info

MIX FOLK SONG Contest

28 Dec 13:00 - 16:00 28 Dec 13:00 - 16:00 - Vientiane Vientiane
Mix ( Nam Pou Park ) Mix ( Nam Pou Park )
Mix Folk song Contest ເປ ດໂອກາດໃຫ ວ ງດ ນຕຣ ທ ມ ຄວາມສາມາດ ເຂ າຮ ວມແຂ ງຂ ນ ປະກວດວ ງດ ນຕຣ ໂຟກຊອງ ລາຍລະອຽດລາງວ ນ 1. ວ ງທ ຊະນະເລ ດລາງວ ນທ 1 ຈະໄດ ຮ ບເງ ນລາງວ ນມ ນຄ າ10 ລ ານກ ບ, ແລະ ຍ...   More info

ເປີດຮັບສະຫມັກຄົນຢາກລວຍ ຈໍາຫນ່າຍເພັດແທ້ by SMJ & WCG

31 Dec 20:00 31 Dec 20:00 - Vientiane Vientiane
ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ
ໂອກາດດ ໆແບບນ ທ ານບ ຄວນພາດ ຮ ບສະໜ ກຕ ວແທນຈຳຫນ າຍເພ ດແທ ລ ງທ ນເລ ມຕ ນພຽງ 25.000.000 ກ ບ ຂາຍບ ໜ ດສາມາດປ ຽນແບບຫ ສ ງຄ ນໄດ FREE 6 FREE ຟຣ ທ ນທ 6 ລາຍການ 1. ສອນວ ທ ເບ ງເພ ດໃຫ Free 2...   More info

Laos is a state of mind!

02 Jan 23:00 - 11 Jan 02:00 02 Jan 23:00 - 11 Jan 02:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
  More info

ทริปสะบายดี หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 11-14 ม.ค. 61

11 Jan 06:00 - 25 Jan 06:00 11 Jan 06:00 - 25 Jan 06:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
ทร ปสะบายด หลวงพระบาง เว ยงจ นทน ว งเว ยง-หลวงพระบาง 4 ว น 3 ค น (บ นลงอ ดรและบ นกล บจากหลวงพระบางเลย ไม น งรถย อนลงมาเว ยงจ นทน ) ค าใช จ าย เพ ยง 17,500 บาท รวมหมดท กส งอย าง ค...   More info

First training session of 2018!

11 Jan 18:00 - 19:00 11 Jan 18:00 - 19:00 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 14 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

เวียงจันทร์-วังเวียง/18-21มค61/แชร์ทริปเที่ยว/3900บาท

18 Jan 20:00 - 21 Jan 23:00 18 Jan 20:00 - 21 Jan 23:00 - Vang Vieng Vang Vieng
ริมแม่น้ำซอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว ริมแม่น้ำซอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว
ว งเว ยง ว นท 18-19-20-21-มกราคม2561 เย นว นพฤห สท 18มกราคม2561 20.00เจอก นท btsอ ดมส ขลงขาออกห นหน าไปสยามรอตรงป มเชลล จ ด2ฟ วส เจอปาร คร งส ตรอตรงป ายโลต สทางเข าโลต สฝ งตรง   More info

W L T / ปากเซ สปปลาว/วันที่20-21มค.61 / ราคา 3,200 บาท

19 Jan 20:00 - 21 Jan 23:00 19 Jan 20:00 - 21 Jan 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Luang Prabang (Laos)

20 Jan 18:00 - 27 Jan 21:00 20 Jan 18:00 - 27 Jan 21:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang (Laos) It slows your pulse and awakens your imagination with its combination of comfort and spiritual nourishment. Sitting at the sacred confluence of the Mekong...   More info

Austcham Lao presents the Australiana Gala - 20 January 2018

20 Jan 18:00 - 23:00 20 Jan 18:00 - 23:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
Austcham Lao is proud to announce that Vientiane's night of nights the Australiana Gala , will take place on 20 January 2018. A drink reception will commence the night at 6pm...   More info

Winter Yoga Therapeutics & Bodywork 50 Hours Immersion (TTC)

22 Jan 15:00 - 28 Jan 11:00 22 Jan 15:00 - 28 Jan 11:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Yoga Luang Prabang Yoga
Held amidst the exotic setting in the UNESCO heritage town of Luang Prabang. Join Yoga Therapist, Movement Facilitator, and Bodyworker Daphne Chua in a week’s exploration in Yoga...   More info

Thai Massage Circus 2018

04 Feb 13:00 - 21:00 04 Feb 13:00 - 21:00 - Louangphrabang Louangphrabang
Kuang Si Falls Kuang Si Falls
The one month Thai Yoga Massage experience REGISTRATION NOW OPEN www.thaimassagecircus.com Check out our new Facebook page and LIKE it forever www.facebook.com/CircusVillage...   More info

Laos Acroyoga Immersion

02 Mar 13:00 - 06 Mar 13:00 02 Mar 13:00 - 06 Mar 13:00 - Louangphrabang Louangphrabang
Kuang Si Falls Kuang Si Falls
Registration form: https:/goo.gl/forms/z6mNAOOtcnVPlp6U2 First Acroyoga Immersion in amazing nature in Laos. Hey you! This 6-days residential Immersion introduces the full...   More info

W L T/แอดเวนเจอร์ วังเวียง/วันที่ 6-8เมย. /ราคา4,200 บาท

05 Apr 20:00 - 08 Apr 23:00 05 Apr 20:00 - 08 Apr 23:00 - Vientiane Vientiane
วังเวียง @ลาว วังเวียง @ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Squeeze · Live in Singapore

04 May 20:00 - 23:00 04 May 20:00 - 23:00 - Thalat Thalat
University Cultural Centre University Cultural Centre
LAMC Productions is psyched to announce that iconic British new wave band, Squeeze Official will perform in Singapore, as part of their upcoming tour, on Friday, 4 May, 2018 at...   More info

特別企画第5弾2018☆ラオス☆

22 Aug 12:00 - 15:00 22 Aug 12:00 - 15:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
SpaYuko特別企画も第5弾となりご期待に応えて 楽しみ過ぎて また参加しタイ を計画中です 街全体が世界遺産 あなたの目で確かめて感動してください!! 2018年期日はまだ決まっていません 行きたい方がお休みの取れるに日を連絡くだされば 第5弾の始まりです ( o...   More info

9th SE Asia & Western Pacific TEPHINET Bi-regional Conference

05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
The 9th Southeast Asia and Western Pacific TEPHINET Bi-regional Scientific Conference will be held in Vientiane, Laos, in November 2018. The call for abstracts will be announced...   More info


© 2017 Siguez