International Friendly MATCH

21 Mar 18:00 - 27 Mar 20:00 21 Mar 18:00 - 27 Mar 20:00 - Vientiane Vientiane
ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ Lao Football Federation ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ Lao Football Federation
ການແຂ ງຂ ນບານເຕະນ ດມ ດຕະພາບ FIFA DAY 2 ນ ດ ຈະມ ຂ ນ ຢ ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈ ນ ສ ປ ປ ລາວ -ວ ນທ 21 ມ ນາ 2018 ເວລາ 18:00 ລາວ ພ ບ ກຳປ ເຈຍ -ວ ນທ 27 ມ ນາ 2018 ເວລາ 18:00 ລາວ ພ ບ ບ ງກະລາ   More info

Exclusive Goût de France Vientiane phone# (30) 772 2622

21 Mar 19:00 - 23:00 21 Mar 19:00 - 23:00 - Vientiane Vientiane
Rooftop Lounge - Sky Lao Rooftop Lounge - Sky Lao
RSVP BEFORE MARCH 18th, 2018 EXCLUSIVE FRENCH GALLA Reservation line: (30) 772 2622 On 21 March, i n 150 c o u n t r i e s Goût de France Good France will bring together over 3...   More info

Field Hockey Training and Game

22 Mar 18:00 - 19:30 22 Mar 18:00 - 19:30 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
An open Club that anyone aged 14 and over can come and join for free. No previous experience required, we have coaches available. Come and try it, get fit, and meet new people...   More info

ISMO X

24 Mar 08:00 - 25 Mar 12:00 24 Mar 08:00 - 25 Mar 12:00 - Vien Chang Vien Chang
Eastern Star Schools Eastern Star Schools
English Text Below. ໂຮງຮຽນອ ດສະເຕ ນສະຕາສາຂາໜອງບອນ, ທ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ແລະ ອ ກສາໜ ງຢ ປາກເຊໄດ ຈ ດການແຂ ງຂ ນເລກປ ດສະໜາຂ ນສ າລ ບ ນ ກຮຽນປະຖ ມຊ ນ ປ3 ປ5 ແລະ ມ ດທະຍ ມຕ ນ ມ1 ມ4 ເຊ ງການແຂ ງ   More info

ເທສະການສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ 2018 (ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ)

24 Mar 08:30 - 17:00 24 Mar 08:30 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
ເຊ ນເຂ າຮ ວນເທສະການສ ກສາຕ ຕ າງປະເທດປະຈຳປ 2018 The Education Expo 2018 ເຊ ງພາຍໃນງານທ ານຈະໄດ ພ ບກ ບ 300 ກວ າ ສະຖາບ ນຈາກຕ າງປະເທດເຂ າຮ ວມໃຫ ຂ ມ ນ ໃຫ ຄຳປ ກສາການກຽມໂຕຮຽນຕ ຕ າງປະເທດ ແນະ   More info

European Food Festival 2018

24 Mar 10:00 - 22:00 24 Mar 10:00 - 22:00 - Vientane Vientane
Lao National Cultural Hall Lao National Cultural Hall
  More info

Talent’s Fest

24 Mar 14:00 24 Mar 14:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane Berean Academy Vientiane Berean Academy
This is a fundraising activity wherein students will showcase their talents through music and platform performances. The amount raised will be used for the Missions outreach in a...   More info

Event: ງານນັດພົບແຮງງານ ຄສບ 2018; FEB Job Fair 2018

28 Mar 08:00 - 16:30 28 Mar 08:00 - 16:30 - Vientiane Vientiane
ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ
English Bellow ສະບາຍດ ທ ານ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລ ຫານທ ລະກ ດ ຄສບ, ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ ງຊາດ ໃນນາມໜ ວຍງານໃຫ ຄຳແນະນຳດ ານອາຊ ບ ຂ ຖ ເປ ນກຽດເຊ ນບ ລ ສ ດ ແລະ ອ ງກອນຂອງທ ານ ເຂ າຮ ວມອອກຮ ານຮ...   More info

Field Hockey Training and Game

29 Mar 18:00 - 19:30 29 Mar 18:00 - 19:30 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
An open Club that anyone aged 14 and over can come and join for free. No previous experience required, we have coaches available. Come and try it, get fit, and meet new people...   More info

PechaKucha Night Vientiane Vol. 8

29 Mar 18:00 - 21:00 29 Mar 18:00 - 21:00 - Vientiane Vientiane
League of Brewers League of Brewers
Join us for another evening of PechaKucha talks. This volume's theme is 'Encounters' a chance encounter, with a person, a country, an idea; can change, how we think, who we are...   More info

เวียงจันทร์-วังเวียง/29มีนา-1เมษ61/แชร์ทริปเที่ยว/4290บาท

29 Mar 20:00 - 01 Apr 23:00 29 Mar 20:00 - 01 Apr 23:00 - Vang Vieng Vang Vieng
ริมแม่น้ำซอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว ริมแม่น้ำซอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว
ว งเว ยง ว นท 29ม นาคม-1เมษยน2561 เย นว นพฤห สท 29ม นาคม2561 20.00เจอก นท btsอ ดมส ขลงขาออกห นหน าไปสยามรอตรงป มเชลล จ ด2ฟ วส เจอปาร คร งส ตรอตรงป ายโลต สทางเข าโลต สฝ งตรงข ามฟ...   More info

Go-DunK Back In Time 90's Music Party 2

31 Mar 18:00 - 01 Apr 01:00 31 Mar 18:00 - 01 Apr 01:00 - Vientiane Vientiane
ໂກດັງ Go-DunK ໂກດັງ Go-DunK
Go-DunK Back In Time 90's Music Party 2 ຍ ອນຄວາມຫ ງ ພ ອມເນລະມ ດບ ນຍາກາດເກ າໆໃຫ ກ ບມາ ໃຫ ຮ ສ ກວ າເປ ນບ າວເປ ນສາວອ ກຄ ງ ເພ ດເພ ນກ ບດ ນຕ ໃນຍ ກ 90 ແບບຈ ດເຕ ມຕະຫ ອດຄ ນ ຈາກວ ງດ ນຕ ໂກດ...   More info

Lao Leung Lao - ເຫຼົ້າເລືອງລາວ - Stories through Spirits 1 April

01 Apr 16:00 - 22:00 01 Apr 16:00 - 22:00 - Luang Prabang Luang Prabang
3 Nagas MGallery by Sofitel 3 Nagas MGallery by Sofitel
For one night only, to mark the beginning of this summer, you’re invited to indulge in a spectacular live cocktail experience inspired by top-quality local ingredients of Luang...   More info

สายป่า โรยตัวพิชิตน้ำตกตาดไค ลาวใต้ วันที่ 6-8 เม.ย.61

05 Apr 20:00 - 09 Apr 04:00 05 Apr 20:00 - 09 Apr 04:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
สายป า โรยต วพ ช ตน ำตก ตาดไค ท ราบส งโบลาเวน ลาวใต 6-8 เม.ย.61 จ ดโดย:สายป า By.1M ขอบค ณภาพสวยๆหน าก จกรรม: Cr:ตากล องสายเท ยว ว นเด นทาง 20.00 น. น ดพบก นท ต กส โขท ยช น2 ม...   More info

Love Life's Masterclasses - Easter Lamb Roast

07 Apr 09:00 - 13:30 07 Apr 09:00 - 13:30 - Vientiane Vientiane
Love Life Café Love Life Café
Love Life's Masterclasses Roast Dinners 102: EASTER LAMB ROAST What Learn how to cook a full Easter Lamb Roast lunch, with Chef Alvin Who Adults & young people over 14 WHAT...   More info

Easter Hunt Party 2018

08 Apr 09:00 - 12:00 08 Apr 09:00 - 12:00 - Vientiane Vientiane
Love Life Café Love Life Café
Join us for our annual Easter Madness!!! Easter Egg Hunt for kids, followed but yummy brunch for everyone. Then to refresh, water fun on our water slide, with extra paddle pool...   More info

W L T/แอดเวนเจอร์ วังเวียง 3วัน2คืน /วันที่ 13-14-15เมย.

12 Apr 20:00 - 15 Apr 23:00 12 Apr 20:00 - 15 Apr 23:00 - Vientiane Vientiane
วังเวียง @ลาว วังเวียง @ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

7th Job Fair

11 May 09:00 - 16:00 11 May 09:00 - 16:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Engineering Faculty of Engineering
ECCIL, the Faculty of Engineering (FE) together with LNCCI are organising the upcoming 7th Job Fair in May 2018, at the Faculty of Engineering. The main purpose of the Job Fair is...   More info

SBR ASEAN [12-15/5/2018: Sự kiện đạp xe Asean tại Viên Chăn, Lào

12 May 08:00 - 15 May 14:00 12 May 08:00 - 15 May 14:00 - Vien Chang Vien Chang
Vien Chang, Vientiane, Laos Vien Chang, Vientiane, Laos
SBR ASEAN 12-15/5/2018: Sự kiện đạp xe Asean tại Viên Chăn, Lào (English below) NỘI DUNG Sunday Bike Ride Asean: tham gia đạp xe với Clb 1 Asean Cycling Malaysia và liên đoàn xe...   More info

7th LAWASIA Family Law & Children's Rights Conference

06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 06 Jun 12:00 - 08 Jun 15:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Speaker details, travel information and the conference program will be made available in the coming months. If you are interested in attending the Family Law & Children's Rights...   More info

Santisouk Summer Camp - 11 to 29 June 2018 / ຮຽນພັກແຫຼ່ງ

11 Jun 08:00 - 15 Jun 12:00 11 Jun 08:00 - 15 Jun 12:00 - Vientiane Vientiane
Santisouk Montessori Santisouk Montessori
Register now for our 3 weeks-summer camp 11 to 29 June 2018. Weeks can be booked separately. Spots are limited. For any questions, please contact us: santisoukmontessorian@gmail...   More info

11周年記念☆特別企画ラオス☆第4弾☆

12 Jul 00:00 - 14 Jul 03:00 12 Jul 00:00 - 14 Jul 03:00 - Louang Prabang Louang Prabang
ルアンパバーン ルアンパバーン
SpaYuko特別企画 期待に応えて 楽しみ過ぎて また参加しタイ を計画中です 街全体が世界遺産 あなたの目で確かめて感動してください!! 一緒に楽しみタイの始まりです ( o ) ぃえ ぃ 注 我儘な人は連れて行きません ぐちぐち言う人はツワーの目的に反しますのでお断りします 多数の参加は募集してなく家族的な雰囲気で楽しみまし   More info

เดินป่าลาวใต้โบโลเวน/แชร์ทริปเที่ยว/12-15กค.61/ราคา3790

12 Jul 20:00 - 15 Jul 23:00 12 Jul 20:00 - 15 Jul 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ชวนเท ยวประเทศเพ อนบ านคร บ3ว น2ค นโบโลเวน เด นป าหน าฝนท ราบส งโบโลเวนชมดอกเปราะภ บาน อล งการ 3 น ำตกใหญ บ านหนองหลวง เม องปากเซ แขวงจำปาส ก สปป.ลาว ราคาทร ป3790บาท ว นพฤห สท...   More info

W L T / ปากเซ - จำปาสัก ลาว/วันที่14-15 กค. 61

13 Jul 20:00 - 15 Jul 23:00 13 Jul 20:00 - 15 Jul 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

11周年記念☆特別企画ラオス☆第5弾☆

14 Jul 12:00 - 16 Jul 15:00 14 Jul 12:00 - 16 Jul 15:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
SpaYuko特別企画 期待に応えて 楽しみ過ぎて また参加しタイ を計画中です 街全体が世界遺産 あなたの目で確かめて感動してください!! 一緒に楽しみタイの始まりです ( o ) ぃえ ぃ 注 我儘な人は連れて行きません ぐちぐち言う人はツワーの目的に反しますのでお断りします 多数の参加は募集してなく家族的な雰囲気で楽しみまし   More info

คลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 27-28-29 กค 61

26 Jul 20:00 - 29 Jul 02:00 26 Jul 20:00 - 29 Jul 02:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info

คลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 11-12-13สิงหา 61

10 Aug 19:00 - 13 Aug 03:00 10 Aug 19:00 - 13 Aug 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info

คลุกฝุ่น ตอน ป่าลาวใต้ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดตะเก็ด 11-13 สิงหา6

10 Aug 20:00 - 13 Aug 03:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ทร ปน เราไปเท ยว ประเทศเพ อนบ านก นคร บ บ านหนองหลวง เม องปากเซ สปป.ลาว ท กท านควรม หน งส อเด นทางเป นของต วเองนะคร บ บ านหนองหลวง เป นถ งกำเน ด กาแฟด ง ย ห อ ดาวคอฟฟ ม   More info

เดินป่าลาวใต้โบโลเวน/แชร์ทริปเที่ยว/10-13สิงหาคม61(ไม่ลางาน)/ราคา3790บาท

10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ผาส้วม ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ผาส้วม
ชวนเท ยวประเทศเพ อนบ านคร บ3ว น2ค นโบโลเวน เด นป าหน าฝนท ราบส งโบโลเวนชมดอกเปราะภ บาน อล งการ 3 น ำตกใหญ บ านหนองหลวง เม องปากเซ แขวงจำปาส ก สปป.ลาว ราคาทร ป3790บาท ว นศ กร ท...   More info

Yogic Adventure Retreat

22 Sep 13:00 - 30 Sep 16:00 22 Sep 13:00 - 30 Sep 16:00 - Vang Vieng Vang Vieng
Yoga in Vang Vieng Yoga in Vang Vieng
Set in lush green fields, with a backdrop of magical caste ranges this yoga retreat will create a space for you to play, challenge yourself, strengthen your body and mind and let...   More info

คลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 13-14-15 ตค 61

12 Oct 19:00 - 15 Oct 03:00 12 Oct 19:00 - 15 Oct 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info

สายป่าท่องลาวใต้ น้ำตกตาดสะเอียน 13-15 ต.ค.61

12 Oct 20:00 - 16 Oct 04:00 12 Oct 20:00 - 16 Oct 04:00 - Ban Paksong Ban Paksong
Sabaidee Valley ສະບາຍດີວັນເລ່ Sabaidee Valley ສະບາຍດີວັນເລ່
ทร ปสายป า ล ยป าน ำตก ตาดสะเอ ยน ลาวใต 3 เม องปากซ อง สปป.ลาว ว นท 13-15 ต ลาคม 2561 ว นเด นทาง 20.00 น. น ดพบก นท ม.รามคำแหง เม อท กคนมาพร อมก นท กคน 20.30 น.เด นทางส ด านช อง   More info

Run for Children: Luang Prabang Half Marathon 2018

21 Oct 05:00 - 08:00 21 Oct 05:00 - 08:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
Run for Children: Luang Prabang Half Marathon 2018 Luang Prabang ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https:/www.luangprabanghalfmarathon.com/ สอบถามข อม ลเพ...   More info

Run for Children: Luang Prabang Half Marathon 2018

21 Oct 05:30 - 09:30 21 Oct 05:30 - 09:30 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
Join us for the 6th annual Run for Children: Luang Prabang Half Marathon! Register online: www.luangprabanghalfmarathon.com The Luang Prabang Half Marathon is one of Asia's most...   More info

Vang Vieng Trai 2018

03 Nov 08:00 - 04 Nov 12:00 03 Nov 08:00 - 04 Nov 12:00 - Vang Vieng Vang Vieng
Vang Vieng Vang Vieng
Vang Vieng Trai 2018 Vang Vieng ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น Trail 100/65/30/15 km สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/VangViengTrail...   More info

Vang Vieng Trail

03 Nov 09:00 - 04 Nov 21:00 03 Nov 09:00 - 04 Nov 21:00 - Vang Vieng Vang Vieng
Vang Vieng Vang Vieng
V-Trail 2018 3 4 Nov 2018 15, 30, 70, 100 KM Official page : V-Trail 2018 Official Website: http:/www.teelakow.com - ThaiRunner https:/www.facebook.com...   More info

9th SE Asia & Western Pacific TEPHINET Bi-regional Conference

05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 05 Nov 08:00 - 09 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
The 9th Southeast Asia and Western Pacific TEPHINET Bi-regional Scientific Conference will be held in Vientiane, Laos, in November 2018. The call for abstracts will be announced...   More info

Luang Prabang (Laos)

19 Jan 16:30 - 26 Jan 19:30 19 Jan 16:30 - 26 Jan 19:30 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang (Laos) It slows your pulse and awakens your imagination with its combination of comfort and spiritual nourishment. Sitting at the sacred confluence of the Mekong...   More info


© 2018 Siguez